ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 4

แพคเกจที่คุณเลือก

จำนวนผู้รับบริการ

ราคาแพคเกจ

3,000.00 บาท

เลือกบริการเสริมเพิ่ม

บริการแปลเอกสาร: รายการเอกสารที่ต้องแปลเพิ่ม (ถ้ามี)
*แปลสำหรับยื่นเรื่องขอวีซ่าเท่านั้น
ค่าบริการแผ่นละ 350 บาท
(ยกเว้นหนังสือรับรองบริษัท)
สูติบัตร/ใบเกิด จำนวนแผ่น:
ใบสำคัญสมรส จำนวนแผ่น:
ทะเบียนสมรส จำนวนแผ่น:
ใบสำคัญหย่า จำนวนแผ่น:
ทะเบียนหย่า จำนวนแผ่น:
หนังสือรับรองบริษัท 500 บาท จำนวนแผ่น:

ยอดรวม: 0 บาท

เลือกบริการเสริมเพิ่ม

บริการจองตั่วเครื่องบิน: ค่าบริการ 500 บ. ต่อคน
*ตั๋วจองนี้ใช้เพื่อยื่นแสดงต่อสถานทูตเท่านั้น
จำนวนผู้ยื่น:

ยอดรวม: 0 บาท

บริการจองโรงแรม: ค่าบริการ 1000 บ. ต่อห้อง จำนวนห้อง:

ยอดรวม: 0 บาท

บริการพายื่น-รับแทน:
สำหรับ 1 - 5 คน คิดราคาเหมา 1,000 บาท
สำหรับ 6 - 9 คน คิดราคาเหมา 1,500 บาท
จำนวนผู้ยื่น:

ยอดรวม: 0 บาท

บริการประกันภัยการเดินทาง:
ประกันภัยเดินทางจาก กรุงเทพประกันภัย วงเงินคุ้มครอง 2,000,000 บาท

จำนวนผู้ซื้อประกัน:

จำนวนวันเดินทาง:

ราคาต่อคน: 0 บาท
ยอดรวม: 0 บาท

 

ยอดรวม แพคเกจ

ยอดรวมบริการเสริมทั้งหมด

0 บาท

0 บาท

  ยอดชำระทั้งหมด 0 บาท