Service Packages

เลือกแพคเกจบริการ
ที่เหมาะกับความต้องการของคุณ

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 4

Standard

3,000 บาท

 1. 1. รายการเอกสารมาตรฐาน
 2. 2. กรอกฟอร์ม – จัดเอกสาร
 3. 3. นัดหมายวันยื่นแบบฟอร์มกับทางสถานทูต
 

Plus

5,000 บาท

 1. 1. รายการเอกสารมาตรฐาน
 2. 2. กรอกฟอร์ม – จัดเอกสาร
 3. 3. นัดหมายวันยื่นแบบฟอร์มกับทางสถานทูต
 4. 4. ให้คำปรึกษาการยื่นเอกสาร
 5. 5. แปลเอกสาร 4 รายการ
Best Seller

Exclusive

9,000 บาท

 1. 1. รายการเอกสารเจาะจงเคส Exclusive Document
 2. 2. กรอกฟอร์ม – จัดเอกสาร
 3. 3. นัดหมายวันยื่นแบบฟอร์มกับทางสถานทูต
 4. 4. ให้คำปรึกษาการยื่นเอกสาร
 5. 5. แปลเอกสาร 8 รายการ
 6. 6. วิเคราะห์เคสแบบ Exclusive
 7. 7. จองตั๋วเครื่องบิน
 8. 8. จองโรงแรม
 9. 9. บริการวันยื่น – วันรับเล่ม
 

VIP

20,000 บาท

 1. รายการเอกสารเจาะจงเคส Exclusive Document
 2. กรอกฟอร์ม – จัดเอกสาร
 3. นัดหมายวันยื่นแบบฟอร์มกับทางสถานทูต
 4. ให้คำปรึกษาการยื่นเอกสาร
 5. แปลเอกสารทุกรายการที่ใช้ในการยื่น
 6. วิเคราะห์เคสแบบ Exclusive
 7. จองตั๋วเครื่องบิน
 8. จองโรงแรม
 9. บริการวันยื่น – วันรับเล่ม
 10. ชำระค่าธรรมเนียมสถานทูต 1 ครั้ง
 11. ประกันการเดินทาง กรุงเทพประกันภัย 30 วัน
 12. Private Consultant
 13. บริการยื่นรอบ 2 ฟรี* ในกรณียื่นครั้งแรกแล้วไม่ผ่าน
Guarantee Value